نشانه ی آزاد

مطالبی که به دردمون می خوره رو اینجا یادداشت می کنم.

نشانه ی آزاد

مطالبی که به دردمون می خوره رو اینجا یادداشت می کنم.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «PHP» ثبت شده است

با سلام

Memcached

Memcached رایگان است، دارای کارایی بالا و حافظه ذخیره سازی توزیع شده می باشد. و هدف آن افزایش سرعت برنامه های تحت وب بوسیله کاهش بار بر روی پایگاه داده است.

Memcached داده ها را به صورت کلید - مقدار ذخیره می کند، ساده ولی قدرمند است!

 

1- نصب

Memcached رو میشه بر روی بسیاری از سیستم های عامل نظیر لینوکس (Linux)، بی اس دی (BSD) و حتی ویندوز نصب کرد.

 

به طور کلی، باید Memcached رو از بسته هایی که هر سیستم عامل فراهم کرده نصب کنیم، با این کار وابستگی ها و بروز رسانی های امنیتی هم دریافت میشه.

 

A- برای نصب بر روی Debian و Ubuntu

apt-get install memcached

B- نصب بر روی RedHat و Fedora

yum install memcached

نصب شده بر روی دبیان

root@atweb:~# apt-get install memcached
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  libcache-memcached-perl libmemcached libanyevent-perl libyaml-perl libterm-readkey-perl
The following NEW packages will be installed:
  memcached
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 100 kB of archives.
After this operation, 299 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie/main memcached i386 1.4.21-1.1 [100 kB]
Fetched 100 kB in 6s (16.3 kB/s)
Selecting previously unselected package memcached.
(Reading database ... 30218 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../memcached_1.4.21-1.1_i386.deb ...
Unpacking memcached (1.4.21-1.1) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u4) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up memcached (1.4.21-1.1) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u4) ...
root@atweb:~#

2- اجرا

با استفاده از دستور Service از اجرای سرویس Memcached اطمینان می یابیم.

root@atweb:~# service memcached status
● memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/memcached.service; enabled)
   Active: active (running) since Thu 2016-07-28 00:54:05 EDT; 2min 56s ago
 Main PID: 2120 (memcached)
   CGroup: /system.slice/memcached.service
           └─2120 /usr/bin/memcached -m 64 -p 11211 -u memcache -l 127.0.0.1
root@atweb:~#

می بینیم که کارگزار (!) به درستی با مقدار حافظه 64MB، کاربر memcache و بر روی 127.0.0.1:11211 اجرا شده.

 

3- تنظیمات

A- فایل تنظیمات رو باز می کنیم :

root@atweb:~# nano /etc/memcached.conf
# memcached default config file
# 2003 - Jay Bonci <jaybonci@debian.org>
# This configuration file is read by the start-memcached script provided as
# part of the Debian GNU/Linux distribution.

# Run memcached as a daemon. This command is implied, and is not needed for the
# daemon to run. See the README.Debian that comes with this package for more
# information.
-d

# Log memcached's output to /var/log/memcached
logfile /var/log/memcached.log

# Be verbose
# -v

# Be even more verbose (print client commands as well)
# -vv

# Start with a cap of 64 megs of memory. It's reasonable, and the daemon default
# Note that the daemon will grow to this size, but does not start out holding this much
# memory
-m 64

# Default connection port is 11211
-p 11211

# Run the daemon as root. The start-memcached will default to running as root if no
# -u command is present in this config file
-u memcache

# Specify which IP address to listen on. The default is to listen on all IP addresses
# This parameter is one of the only security measures that memcached has, so make sure
# it's listening on a firewalled interface.
-l 127.0.0.1

# Limit the number of simultaneous incoming connections. The daemon default is 1024
# -c 1024

# Lock down all paged memory. Consult with the README and homepage before you do this
# -k

# Return error when memory is exhausted (rather than removing items)
# -M

# Maximize core file limit
# -r

 

B- رویدادها در فایل زیر ذخیره میشه و در صورت نیاز قابل تغییر است.

logfile /var/log/memcached.log

C- مقدار حافظه ی قابل استفاده با پارامتر m- قابل تعیین است.

-m 128

D- دستور p- درگاه ارتباطی رو مشخص می کنه؛ درگاه پیشفرض 11211 است.

-p 11211

E- آدرس IP ای که Memcached بر روی آن اجرا می شود.

-l 127.0.0.1  # Lissten on localhost

نکته: دسترسی به Memcached رو با استفاده از فایروال محدود کنید و یا بر روی IP های محلی آن را اجرا نمایید.

 

ممکن است مطلب بعدی یک اسکریپت PHP برای ارتباط و بهره گیری از Memcached باشد!

  • وب من